15.9.2017 / Gösterim Sayısı : 1023

TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (2017/22) 13.09.2017 TARİH VE 30179 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Son Başvuru tarihi     :11.12.2017

Başvuru yeri www.tarim.gov.tr (KKYDP Online Başvuru) https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

Kimler başvurabilir Gerçek, tüzel kişiler ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri

 

Yatırım konuları

1) Yaş meyve sebze tasnif, paket ve depolama hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

2) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,

3) Soğuk hava deposu,

4) Çelik silo,

5) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

6) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

7) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

8) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları.

 

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

Yatırımın NiteliğiYatırım Tutarı TL
Yeni Tesis2.000.000
Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme1.500.000
Tamamlama1.750.000

 

-Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir.Yatırımların tamamlanma tarihi 01.10.2018 dir.

-Faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler ve daha önce KKYDP Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış tesislerden beş yılını doldurmayanlar Kapasite Art. veTekn. Yen.veya Tamamlama niteliğinde başvuramaz.

-Gerçek ve tüzel kişiler hibe başvurusunda bulunursa tüzel kişi olarak ayrıca hibe başvurusunda bulunamaz.

 

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konuları, En az 30.000TL en fazla 500.000 TL

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri:

1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fishpump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.

2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri, ceviz hasat makinesi.

3- Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.

4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü. 

5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

6- En fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankı,süt sağım sistemi, yem karma,kırma/ezme, büyükbaş ve küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,

Çiftlik faaliyetinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece biri için başvuru yapılabilir.

 

          Bilişim sistemleri ve eğitimi: Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.

 

Başvurular Bakanlığımızca yayınlanan uygulama rehberi doğrultusunda yapılacaktır.Yatırımcılarımız, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün internet adresinden, İl Müdürlüğümüzde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimimizden (Tel:0 236 231 46 05) (dahili 192 ) gerekli bilgileri alabilirler.

''